بـه ســادگــی جلسه آنلاین بسازید! سامانه برگزاری جلسات آنلاین الوکام

همه‌ی کسب وکارها می‌توانند مخاطب الوکام باشند: معلمی که هفته‌ای چند شاگرد خصوصی دارد یا فدراسیون ورزشی‌ای با وب کنفرانس‌های بین‌المللی منظم و پر تعداد یا آشپزی که هنرمندانی از…